Generellt går utvecklingen mot att minska biltrafiken i stadskärnor. Det finns ett växande behov av ökad transportkapacitet utan att öka belastningen på miljön. Kraven på säkerhetszoner, tysta zoner, avgasfria zoner och till och med inomhusterminaler är numera en realitet. Volvos kompletta utbud omfattar allt en stad behöver för att få en nystart.

Tystnaden är guld värd

Att minska trafikbullret är en utmaning som står högt på dagordningen för de flesta städer. De negativa hälsoeffekterna av buller är väl dokumenterade och det finns också en växande medvetenhet om de stora kostnader som är förenade med bullerbekämpning. Med eldrivna bussar reduceras både buller och behovet av bullerdämpande åtgärder.

Zone Management

I tätbebyggda stadsområden är inte all typ av trafik tillåten. I vissa områden eller vid vissa tidpunkter finns restriktioner för att minska bullret och utsläppen och öka säkerheten. Vi på Volvo vill dela med oss av våra erfarenheter och erbjuda de verktyg som behövs för att hantera trafiken i sådana områden.

Energieffektivitet

Med el- och hybridbussar minskar bränslekostnaderna markant jämfört med vanliga dieselbussar. Eldrift är betydligt effektivare än en drift med förbränningsmotor, och dessutom återvinns energi hela tiden vid inbromsning och utförskörning. Har du råd att inte köra elektriskt?

Hälsa handlar om fysiskt, psykiskt och socialt välmående; inte bara om frånvaro av sjukdomar eller andra åkommor.

Världshälsoorganisationen

Definition av hälsa

Noll utsläpp
Fossilfritt är inte tillräckligt

Fossilfritt är inte tillräckligt

I tätbebyggda stadsområden är inte all typ av trafik tillåten. Med Volvo 7900 Electric kan du köra i tysta zoner, säkerhetszoner, utsläppsfria zoner och till och med använda busshållplatser inomhus. Andra så kallade fossilfria lösningar, till exempel biogasmotorer, är inte ett alternativ i miljöer där avgaser och buller inte får förekomma.

Eldrift öppnar för en rad nya möjligheter. Och Volvo Bussars Zone Management används för att se till att fordonen uppfyller de restriktioner som gäller i de områden och på de dagar och tider som fordonen används. Föraren får information när en zon börjar, och fordonet anpassar sig automatiskt utan att föraren behöver göra någonting.

BULLER KOSTAR

BULLER KOSTAR

Buller är inte bara störande. Det är också en kostsam och ofta förbisedd hälsofaktor. Lagkraven i fråga om minskade bullernivåer blir allt strängare, vilket resulterar i enorma kostnader för samhället och fastighetsägarna. Vinsterna med att minska bullret redan där det uppstår är därför mycket stora, och i stadstrafik är tunga diesel- och gasmotorer dominerande bullerkällor. 

När man räknar på kostnaden för buller och jämför förbränningsmotorer med eldrift är skillnaden enorm. Oberoende undersökningar visar på kostnadsbesparingar i storleksordningen 0,4 euro per buss och kilometer, vilket på ett år innebär besparingar på miljontals euro för en hel stad. Kontakta oss om du vill att vi skickar hela rapporten.

ETT KOMPLETT ERBJUDANDE

Ett komplett erbjudande

Mobilitet i stadsmiljö handlar om många olika faktorer och olika bussrutter kan omfattas av mycket skiftande krav. Ruttens längd, frekvens, kapacitet och lokala bestämmelser skapar behov av olika typer av trafik och fordon. Föroreningar och trafikstockningar är växande problem, samtidigt som behovet av transporter hela tiden ökar.

På Volvo är vi säkra på att elektromobilitet kommer att förbli en hörnsten i städernas framtida trafikmiljöer. Därför utökar vi vårt erbjudande till att omfatta mer än fordonen. Progressiva städer kommer att ställa krav på kompletta systemlösningar med fordon av hög kvalitet, relevanta tjänster och en öppen infrastruktur. På dessa områden ligger Volvo i framkant inom så väl FoU som tillverkning och projektledning.

Flexibel Mobilitet I Stadsmiljö

ELBUSSAR – utsläppsfria zoner

I känsliga miljöer som högtrafikerade stadskärnor och bostadsområden måste utsläpp och buller hållas på ett minimum. Eldrift är en perfekt lösning som är både utsläppsfri och tyst. Batteristorleken och möjlighet till snabbladdning ger en kapacitet i nivå med konventionella bussar.

LADDHYBRIDBUSSAR – TYST FLEXIBILITET

Kollektivtrafikplanering är både komplext och komplicerat. Fördelen med laddhybrider är att de kan köras som vanliga elbussar större delen av en rutt. Dessutom kan de ersätta konventionella bussar och hybridbussar på sträckor som saknar infrastruktur.

HYBRIDBUSSAR – Miljöfördelar från första dagen

Hybridtekniker är det första steget mot renodlad eldrift. En hybridbuss kan direkt ersätta en äldre vagnpark och minskar utsläppen av kväveoxider och partiklar med upp till 50 %. Och precis som med andra typer av elbussar kommer dina passagerare och allmänheten att föredra dem framför konventionella alternativ.

INTERCITYBUSSAR – Färre bilpendlare

Dieselbussarnas dagar i stadskärnor är förvisso räknade, men moderna dieseltekniker har inte helt spelat ut sin roll. När pendlare och intercitypassagerare lämnar bilen hemma och tar bussen minskar de sin miljöbelastning till bara en bråkdel. Dessutom minskar trafikstockningarna.

ÖPPNA LADDNINGSSTATIONER

  

Volvo Bussar Snabbladdning

Snabbladdning

Elbussar och laddhybridbussar laddas automatiskt vid ändhållplatser. Laddningen går snabbt och medför normalt inga förändringar av tidtabellen. Det är det mest kostnadseffektiva sättet att ladda bussar. Totalt sett behövs färre laddare och varje enhet har en högre nyttjandegrad i förhållande till underhållsbehovet. Öppna laddningssystem öppnar dessutom marknaden för flera konkurrerande leverantörer.

Nyheter

Århus utökar sin elektriska bussflotta med stöd från Volvo Bussar

Volvo Bussar fortsätter att elektrifiera kollektivtrafiken i europeiska städer. Med 29 nya Volvo 7900 Electric Articulated, har Århus i Danmark tagit ytterligare ett viktigt steg mot målet med helt koldioxidneutrala stadsbussar.

...

Volvo testar elbussar i krävande klimat

I sommar börjar Volvos elbussar rulla i norska Bodö, och blir därmed de första som sätts i trafik norr om polcirkeln. Samtidigt testar Volvo också eldrivna bussar för varma förhållanden, med utmanande tester i bland annat Spanien och Mexiko. ...

BUS RAPID TRANSIT

BUS RAPID TRANSIT

Låt din stad växa

Bus Rapid Transit
VOLVO BUSSAR

VOLVO BUSSAR

Kontakta oss

Kontakta oss